Profesní kvalifikace

SJEDNAVATEL POHŘBENÍ
69-021-M

Seznam školení a zkoušek

Profesní kvalifikace - k čemu slouží?

Profesní kvalifikace je vytvářena Národním ústavem odborného vzdělávání ve spolupráci se sociálními partnery a resortními ministerstvy, obsahuje kvalifikační a hodnotící standard. Kvalifikační standard je dokument, ve kterém je definováno co by držitel dané kvalifikace měl ovládat, hodnotící standard pak formou odborných způsobilostí přesně stanovuje co a jakým způsobem uchazeč o uznání profesní kvalifikace musí prokázat.

Pokud máte zájem získat osvědčení o uznání profesní kvalifikace, oslovte autorizovanou osobu, která má udělenu autorizaci pro danou profesní kvalifikaci a přihlašte se na zkoušku. Splníte-li všechny požadavky dané hodnotícím standardem, bude Vám vydáno autorizovanou osobou osvědčení o uznání profesní kvalifikace, což je dokument s celostátní platností. Provedení zkoušky je zpoplatněno.

Význam profesních kvalifikací je podpořen požadavky světa práce, kdy zaměstnavatelé často nevyžadují po zaměstnancích dosažený stupeň vzdělání (výuční list nebo maturitní zkoušku), ale pro danou pracovní pozici stačí, pokud zaměstnanec ovládá některé pracovní činnosti pro dané povolání.

Zdroj:
MŠMT - Informace pro uchazeče o složení zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Pro bližší informace o kvalifikačním standardu navštivte:
Obsah zkoušky odborné způsobilosti a seznam autorizovaných osob

Popis zkoušky Sjednavatel pohřbení (69-021-M)

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 10 až 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Místnost pro provedení zkoušky
Telefonní připojení
PC s tiskárnou a připojením na internet k ověření způsobilosti práce na PC
Software pro sestavování objednávky pohřbu
Předlohy pro sestavení smutečního oznámení
Vzorník rakví a květinových darů
Pokladní doklad

Zkouška se skládá z následujících částí:

- Sestavování komplexní objednávky smutečního obřadu
- Obstarávání věcí vyplývajících z uzavřené smlouvy o obstarání pohřbu
- Aplikování základních principů poradenství pro pozůstalé na truchlící klienty
- Aplikování základních zásad pohřbívání v poradenství pro pozůstalé
- Příjem platby za služby zabezpečované pohřební službou

Kritéria hodnocení / způsob ověření

Sestavování komplexní objednávky smutečního obřadu

- Objasnit, kdo zodpovídá za kvalitu poskytované služby a které druhy pohřbívání by mohly vyústit v nelegální nebo neobhajitelné činy | Ústní ověření

- Uvést všechny projevy vůle obstaravatele pohřbu vyžádat si služby u provozovatele pohřební služby | Ústní ověření

- Poučit obstaravatele pohřbu o jeho právech, informovat ho o nabídce dílčích úkonů nebo komplexní služby, nejvhodnějšího zboží a jejich cenách podle zadání | Praktické předvedení

- Popsat, jak postupovat, jde-li o převoz lidských pozůstatků z místa úmrtí – terénu po výzvě lékaře nebo policie | Ústní ověření

- Uvést, z čeho vyplývá právo předání potřebných osobních údajů obstaravatele pohřbu na obecní úřad, který vede v daném místě matriku úmrtí, právo na převzetí lidských pozůstatků ze zdravotnického zařízení nebo urny z krematoria | Ústní ověření

- Vytvořit návrh smlouvy o obstarání věci (určit strany smlouvy, předmět obstarání, jeho cenu, dobu, kdy má být obstarání uskutečněno a odměnu za obstarání) a vydat o jejím uzavření písemné potvrzení | Praktické předvedení

- Charakterizovat používání zboží určeného k smutečním obřadům a k pohřbení | Ústní ověření

- Vytvořit pravidla pro shromažďování a zpracování osobních údajů | Ústní ověření

- Vyjmenovat základní údaje v listu o prohlídce mrtvého a v úmrtním listě a uvést osoby, které mají právní nárok na jejich držení | Ústní ověření

Obstarávání věcí vyplývajících z uzavřené smlouvy o obstarání pohřbu

- Vysvětlit způsoby obstarání věcí a služeb spojených s uzavřenou objednávkou pohřbení u třetích osob | Ústní ověření

- Sestavit smuteční oznámení podle požadavku objednavatele | Praktické předvedení

- Vytvořit základní pravidla účinné vnitřní kontroly kvality a úplnosti činností a produktů v průběhu poskytování služby a před jejím vyúčtováním | Praktické předvedení

- Vyjmenovat doklady nutné k zajištění mezinárodního převozu lidských pozůstatků nebo ostatků | Ústní ověření

- Popsat postup přípravy a kontroly zajištění objednaných služeb v místě konání pohřebního obřadu, postup odsouhlasení se zákazníkem a při řešení reklamací | Ústní ověření

Aplikování základních principů poradenství pro pozůstalé na truchlící klienty

- Vysvětlit rozhodující kritéria při výběru provozovatele pohřební služby a předložit argumenty pro důstojné rozloučení se zemřelým | Ústní ověření

- Uvést příklady vhodné úpravy zevnějšku sjednavatele pohřbení, rizika výběru určitého prostředí a jeho vybavení pro průběh sjednávání | Ústní ověření

- Předvést fiktivní telefonní hovor s pozůstalým (figurant) a vytvořit návrh odpovědi prostřednictvím elektronické pošty pozůstalému na elektronickou zprávu podle zadání | Praktické předvedení

- Napsat vlastní rukou dopis pozůstalému podle zadání | Praktické předvedení

- Navrhnout, jakými vhodnými způsoby lze u pozůstalých podporovat práci se vzpomínkami a ventilaci emocí. (Uvést otázky, kterými lze usnadňovat vyprávění pozůstalých klientů a objasnit význam ticha v poradenství pro pozůstalé.) | Ústní ověření

- Identifikovat rizika, která mohou představovat některé situace v obstaravatelském vztahu (např. sjednávat pohřeb pro své přátele nebo dělat si přátele ze svých klientů apod.) | Ústní ověření

Aplikování základních zásad pohřbívání v poradenství pro pozůstalé

- Vysvětlit, ve kterých prostorách nelze sjednávat pohřbení a proč | Ústní ověření

- Vyjmenovat podmínky pro povolenou reklamu v pohřebnictví | Ústní ověření

- Popsat, co musí klient přinést s sebou do provozovny pohřební služby, aby mohl sjednat pohřbení | Ústní ověření

- Poradit, jak uzavřít nájemní smlouvu k hrobovému místu | Ústní ověření

- Vysvětlit účel parte, za jakých podmínek jej lze zveřejnit a formy kondolence | Ústní ověření

- Vyjmenovat možnosti čerpání pracovního volna s náhradou mzdy nebo platu na pohřební obřad | Ústní ověření

- Vystavit doklad pro smuteční hosty o účasti na pohřbu | Praktické předvedení

- Poradit při úmrtí mimo zdravotnické zařízení | Ústní ověření

- Uvést případy, kdy nelze upustit od zdravotní pitvy | Ústní ověření

- Poradit postup při úmrtí v zahraničí (i mimo členské státy EU) a při úmrtí cizince nebo člověka bez totožnosti v ČR | Ústní ověření

- Nabídnout více forem financování pohřbu (pohřebné, pojištění, pohřeb na splátky, odúmrť, darování těla pro vědu, výzkum a výuku) | Ústní ověření

- Vysvětlit, jak řešit situaci, nechce-li nikdo vypravit pohřeb | Ústní ověření

- Uvést, kdo odpovídá za přiměřené náklady spojené s pohřbem (i v případě odúmrti) | Ústní ověření

- Popsat způsoby pohřbů a pohřbívání u lidí z jiných kultur (spjatých s územím ČR) | Ústní ověření

Příjem platby za služby zabezpečované pohřební službou

- Vysvětlit základní pokladní a účetní operace | Ústní ověření

- Vyjmenovat údaje a data nutná pro fakturaci pohřebních služeb | Ústní ověření

- Vysvětlit základní postupy účetnictví v odběratelsko- dodavatelských vztazích | Ústní ověření

Zdroj:
Národní soustava kvalifikací (NSK)

Termíny zkoušek

Cena zkoušky: 12.000,- CZK
Kč/osobu


Minimální počet účastníků na samostatnou zkoušku: 3
V případě zájmu nižšího počtu účastníků je cena navýšena - sjednává se individuálně.

Možnost doobjednat školení v částce 5.000,- Kč za osobu

Zkouška je veřejně přístupná na adrese
(K. H. Borovského 1020, Sokolov - kancelář Pohřebního ústavu EXCELENT s.r.o.)

6. 7. 2019 od 9:00 hod. zkouška je veřejná, na adrese:
(K. H. Borovského 1020, Sokolov - kancelář Pohřebního ústavu EXCELENT s.r.o.)

kontakt tel.: +420 777 312 960

28. 2. 2019 od 9:00 hod. zkouška je veřejná, na adrese:
(K. H. Borovského 1020, Sokolov - kancelář Pohřebního ústavu EXCELENT s.r.o.)

druhá část zkoušky z 1.7.2018 bude pokračovat dne 18. 7. 2018 od 9:00 hod. zkouška je veřejná, na adrese:
(K. H. Borovského 1020, Sokolov - kancelář Pohřebního ústavu EXCELENT s.r.o.)

POZOR: Na žádost změna termínu z 2.7.2018 na neděli 1. 7. 2018 od 9:00 hod. zkouška je veřejná, na adrese:
(K. H. Borovského 1020, Sokolov - kancelář Pohřebního ústavu EXCELENT s.r.o.)


5. 2. 2018 od 9:00 hod. zkouška je veřejná, na adrese:
(K. H. Borovského 1020, Sokolov - kancelář Pohřebního ústavu EXCELENT s.r.o.)

16. 11. 2017 od 9:00 hod.- ZKOUŠKA ZRUŠENA, NÁHRADNÍ TERMÍN BUDE UPŘESNĚN - kancelář (Pohřební služba VIA ULTIMA) Šternberk
Radniční 81/16, 785 01 Šternberk - MENCL CONSO s.r.o.
zkouška je veřejná

27. 06. 2015 od 9:00 hod. - kancelář Pohřební služby - Valašské Meziříčí
17. 12. 2012 od 16:00 hod. (K. H. Borovského 1020, Sokolov - kancelář Pohřebního ústavu EXCELENT s.r.o.)
nebo na telefonické zavolání tel.: +420 777 312 960

Další školení a zkoušky

Pravidelné školení hrobníků a další školení ve spolupráci se Sdružením pohřebnictví v ČR.

Seznam školení a zkoušek najdete na adrese zkousky.excelentt.cz.

Přihláška

Pro přihlášení na zkoušku, prosím, vyplňte závaznou přihlášku:

Závazná přihláška se po kliknutí uloží do Vašeho počítače

Přihlášky: info@excelentt.cz

Podmínky

Podmínkou pro konání zkoušky je podání přihlášky ke zkoušce (formulář je ke stažení na této webové stránce).

Zkouška se koná v provozovně Pohřebního ústavu EXCELENT s.r.o.". Celková doba trvání zkoušky je 3 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Žadatelem o konání zkoušky (uchazečem) může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základní vzdělání.

Seznam kvalifikovaných sjednavatelů pohřbení

1. Marie Himlová, Sokolov
2. Žofie Rajchrtová, Sokolov
3. Michaela Czemerysová, Tatrovice
4. PhDr. Věra Palacká, Prostějov
5. Eva Švecová, Luka nad Jihlavou
6. Mgr. Blažena Churaňová, Čkyně
7. Radek Churaň, Čkyně
8. Valérie Bíbová, Sokolov
9. Petra Vošalíková Cimermanzlová, Český Krumlov
10. Hana Neudertová, Nejdek
11. Mgr. Zuzana Kotilová, Šternberk
12. Pavel Cajzl, Brno
13. Ivan Oračko, Mariánské Lázně


MMR - Kvalifikace sjednavatele pohřbení

Pořadatel:

Valérie Bíbová, K. H. Borovského 1020, 356 01 Sokolov
Mobil: 777 312 960, email: excelentt@volny.cz
Číslo účtu: 35-8613940237/0100
IBAN: CZ5101000000358613940237
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Číslo jednací a datum vydání autorizace: 28665/2022-94b dne 28.4.2022/em>


S AUTORIZACÍ: Název autorizované osoby:VALÉRIE BÍBOVÁ
K. H. Borovského 1020, 356 01 Sokolov
Webová stránka: http://zkousky.excelentt.cz/

Název právnické osoby:Modrá pomněnka, z. s.
IČO: 03517641
Právní forma: spolek
Sídlo: M.Horákové 1750, 37005 České Budějovice 2
Doručovací adresa: Třebín 7, 37384 Dubné
Webová stránka: www.modrapomnenka.cz

Autorizovaní zástupci právnické osoby Mgr. Magda Kümmelová
telefon: 720 666 663
e-mail: poradna@modrapomnenka.cz


Název právnické osoby:Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou
IČO: 15060977
Právní forma: příspěvková organizace
Sídlo: Sázavská 547, 58291 Světlá nad Sázavou

Autorizovaní zástupci právnické osoby:
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Pavel Cajzl

telefon 569729253
e-mail vodicka@akademie-svetla.cz

Fotogalerie

Zkouška Sjednavatel pohřbení 17.12.2012

Seznam školení a zkoušek