Profesní kvalifikace

SJEDNAVATEL POHŘBENÍ
69-021-M

Seznam školení a zkoušek

Termíny zkoušek

Cena zkoušky: 15.000,- CZK
Kč/osobu


Maximální počet účastníků na samostatnou zkoušku: 3
V případě zájmu vyššího počtu účastníků je cena sjednána individuálně.

Možnost doobjednat školení v částce od 8.000,- Kč za osobu

Zkouška je veřejně přístupná na adrese
(K. H. Borovského 1020, Sokolov - kancelář Pohřebního ústavu EXCELENT s.r.o.)

13. 4. 2024 od 14:00 hod. zkouška je veřejná, na adrese:
(K. H. Borovského 1020, Sokolov - kancelář Pohřebního ústavu EXCELENT s.r.o.)

kontakt tel.: +420 777 312 960

Pořadatel:

Valérie Bíbová, K. H. Borovského 1020, 356 01 Sokolov
Mobil: 777 312 960, email: excelentt@volny.cz
Číslo účtu: 35-8613940237/0100
IBAN: CZ5101000000358613940237
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Číslo jednací a datum vydání autorizace: MMR-28665/2022-94b platnost do 21.05.2027/em>


S AUTORIZACÍ: Název autorizované osoby:VALÉRIE BÍBOVÁ
K. H. Borovského 1020, 356 01 Sokolov
Webová stránka: http://zkousky.excelentt.cz/

Valérie Bíbová (*1974) je majitelkou pohřebního ústavu EXCELENT s.r.o.,
který sídlí v Sokolově v Karlovarském kraji v České republice.

Vystudovala obor pohřební služby s maturitou ve Světlé nad Sázavou.
(Akademie - VOŠ, Gymnázium a Střední odb. škola uměleckoprůmyslová)

Působila jako obstaravatelka pohřbů od roku 1991 v rodinné firmě v Kraslicích i v Sokolově.
od roku 1991 je členkou Sdružení pohřebnictví v ČR a regionálním zmocněncem za Karlovarský kraj
od roku 2013 je členkou Evropské federace pohřebních služeb (EFFS)
od roku 2018 je členkou Asociace soukromých pohřebních služeb v ČR

Spolupracuje s ostatními podnikatelskými subjekty včetně mezinárodních přepravy zesnulých (repatriace).
Absolvovala řadu specializačních kurzů a školeních.

Získala profesní kavalifikaci v oborech:
2021 (69-056-M) Doprovázení umírajících a pozůstalých
2017 (69-021-M) Sjednavatel pohřbení
2017 (69-012-H) Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků
2011 (69-020-M) Poradce pro pozůstalé
2010 (69-005-E) Hrobník/hrobnice

Věnuje se lektorské činnosti, vzdělává laické i profesionální zájemce o profesní kvalifikace v oborech:
2022 – 2027 (69-056-M) Průvodce/průvodkyně umírajících a pozůstalých
2022 – 2027 (69-021-M) Sjednavatel pohřbení
2022 – 2027 (69-005-E) Hrobník/hrobnice
2012 – 2027 (69-012-H) Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků

Majitelka, paní Valérie Bíbová, ke svým klientům přistupuje empaticky, vstřícně, diskrétně s citem a respektem.
Respektuje rodinné tradice, náboženské zvyklosti a individuální požadavky.
Ctí Kodex přijatý Valnou hromadou Sdružení pohřebnictví v ČR.
Svým zaměstnancům poskytuje odborná školení v oboru pohřebnictví a hřbitovních služeb.

Specializuje se především na poskytování pohřebních služeb na vysoké profesionální úrovni s důrazem na osobní,
lidský a citlivý přístup ke klientům.

Další školení a zkoušky

Pravidelné školení hrobníků a další školení ve spolupráci se Sdružením pohřebnictví v ČR.

Seznam školení a zkoušek najdete na adrese zkousky.excelentt.cz.

Přihláška

Pro přihlášení na zkoušku, prosím, vyplňte závaznou přihlášku:

Závazná přihláška se po kliknutí uloží do Vašeho počítače

Přihlášky: excelentt@volny.cz

Podmínky

Podmínkou pro konání zkoušky je podání přihlášky ke zkoušce (formulář je ke stažení na této webové stránce).

Zkouška se koná v provozovně Pohřebního ústavu EXCELENT s.r.o.". Celková doba trvání zkoušky je 3 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Žadatelem o konání zkoušky (uchazečem) může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základní vzdělání.

Seznam kvalifikovaných sjednavatelů pohřbení

1. Marie Himlová, Sokolov
2. Žofie Rajchrtová, Sokolov
3. Michaela Czemerysová, Tatrovice
4. PhDr. Věra Palacká, Prostějov
5. Eva Švecová, Luka nad Jihlavou
6. Mgr. Blažena Churaňová, Čkyně
7. Radek Churaň, Čkyně
8. Valérie Bíbová, Sokolov
9. Petra Vošalíková Cimermanzlová, Český Krumlov
10. Hana Neudertová, Nejdek
11. Mgr. Zuzana Kotilová, Šternberk
12. Pavel Cajzl, Brno
13. Ivan Oračko, Mariánské Lázně
14. Kateřina Šneberková, Plzeň
15. Marcela Bednářová, Stříbro
16. Roman Mazánek, Ústí nad Labem
17. Tomáš Teleki, Chomutov
18. Oskar Trejbal, Praha

MMR - Kvalifikace sjednavatele pohřbení

Profesní kvalifikace - k čemu slouží?

Profesní kvalifikace je vytvářena Národním ústavem odborného vzdělávání ve spolupráci se sociálními partnery a resortními ministerstvy, obsahuje kvalifikační a hodnotící standard. Kvalifikační standard je dokument, ve kterém je definováno co by držitel dané kvalifikace měl ovládat, hodnotící standard pak formou odborných způsobilostí přesně stanovuje co a jakým způsobem uchazeč o uznání profesní kvalifikace musí prokázat.

Pokud máte zájem získat osvědčení o uznání profesní kvalifikace, oslovte autorizovanou osobu, která má udělenu autorizaci pro danou profesní kvalifikaci a přihlašte se na zkoušku. Splníte-li všechny požadavky dané hodnotícím standardem, bude Vám vydáno autorizovanou osobou osvědčení o uznání profesní kvalifikace, což je dokument s celostátní platností. Provedení zkoušky je zpoplatněno.

Význam profesních kvalifikací je podpořen požadavky světa práce, kdy zaměstnavatelé často nevyžadují po zaměstnancích dosažený stupeň vzdělání (výuční list nebo maturitní zkoušku), ale pro danou pracovní pozici stačí, pokud zaměstnanec ovládá některé pracovní činnosti pro dané povolání.

Zdroj:
MŠMT - Informace pro uchazeče o složení zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Pro bližší informace o kvalifikačním standardu navštivte:
Obsah zkoušky odborné způsobilosti a seznam autorizovaných osob

Popis zkoušky Sjednavatel pohřbení (69-021-M)

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 10 až 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Místnost pro provedení zkoušky
Telefonní připojení
PC s tiskárnou a připojením na internet k ověření způsobilosti práce na PC
Software pro sestavování objednávky pohřbu
Předlohy pro sestavení smutečního oznámení
Vzorník rakví a květinových darů
Pokladní doklad

Zkouška se skládá z následujících částí:

- Sestavování komplexní objednávky smutečního obřadu
- Zajištění služeb vyplývajících z uzavřené příkazní smlouvy v oblasti pohřebnictví
- Aplikování základních principů poradenství pro pozůstalé na truchlící klienty
- Aplikování základních zásad pohřbívání v poradenství pro pozůstalé
- Příjem platby za služby zabezpečované pohřební službou

Kritéria hodnocení / způsob ověření

Sestavování komplexní objednávky smutečního obřadu

a) Objasnit, kdo zodpovídá za kvalitu poskytované služby a které druhy pohřbívání by mohly vyústit v nelegální činy| Ústní ověření

b) Uvést všechny projevy vůle vypravitele pohřbu vyžádat si služby u provozovatele pohřební služby | Ústní ověření

c) Poučit vypravitele pohřbu o jeho právech, informovat ho o nabídce komplexní služby nebo dílčích úkonů, včetně vhodného souvisejícího zboží, a jejich cenách podle zadání | Praktické předvedení

d) Uvést, z čeho vyplývá právo předání osobních údajů vypravitele pohřbu matričnímu úřadu, právo na převzetí lidských pozůstatků ze zdravotnického zařízení nebo urny z krematoria | Ústní ověření

e) Vytvořit návrh příkazní smlouvy pro zajištění pohřbení k uzavření smluvního vztahu mezi vypravitelem pohřbu (příkazcem) a provozovatelem pohřební služby (příkazníkem) dle zadání | Ústní ověření

f) Charakterizovat používání zboží (svíce, věnce, rakve, katafalk, patre, rubáš, atd.)určeného k smutečním obřadům a k pohřbení | Praktické předvedení

g) Vytvořit interní pravidla provozovatele pohřební služby pro shromažďování a zpracování osobních údajů v souladu se zákonem o pohřebnictví a GDPR | Ústní ověření

h) Vyjmenovat základní údaje uvedené v listu o prohlídce zemřelého v částech určených pro vypravitele pohřbu a provozovatele pohřební služby a specifikovat, v čem se liší a proč | Praktické předvedení a Ústní ověření

Zajištění služeb vyplývajících z uzavřené příkazní smlouvy v oblasti pohřebnictví

a) Vysvětlit způsoby zajištění služeb vyplývajících z uzavřené příkazní smlouvy u třetích osob | Ústní ověření

b) Sestavit smuteční oznámení podle požadavků vypravitele pohřbu | Praktické předvedení

c) Vytvořit základní pravidla účinné vnitřní kontroly kvality v průběhu poskytování služeb v souladu s § 7 a zákona o pohřebnictví | Praktické předvedení

d) Vyjmenovat doklady nutné k zajištění mezinárodního převozu lidských pozůstatků nebo ostatků | Ústní ověření

e) Popsat postup přípravy a kontroly zajištění sjednaných služeb v místě konání pohřebního obřadu, postup odsouhlasení s vypravitelem pohřbu a při řešení reklamací |Ústní ověření

f) Popsat zajištění smutečního konduktu| Ústní ověření

Aplikování základních principů poradenství pro pozůstalé na truchlící klienty

a) Předložit argumenty podporující důležitost důstojného rozloučení se zemřelým | Ústní ověření

b) Uvést příklady vhodné úpravy zevnějšku sjednavatele pohřbení, rizika výběru některých prostředí a jeho vybavení pro průběh sjednávání | Ústní ověření

c) Předvést fiktivní telefonní hovor s pozůstalým (figurant) a vytvořit návrh odpovědi prostřednictvím elektronické pošty pozůstalému podle zadání| Praktické předvedení

d) Navrhnout, jakými vhodnými způsoby lze u pozůstalých podporovat snahu o důstojné rozloučení
Praktické předvedení a ústní ověření

e) Identifikovat rizika, která mohou představovat některé situace ve smluvním vztahu mezi sjednavatelem pohřbení a vypravitelem pohřbu | Ústní ověření

Aplikování základních zásad pohřbívání v poradenství pro pozůstalé

a) Vysvětlit, v kterých prostorách nelze sjednávat pohřbení a proč

b) Vyjmenovat podmínky pro povolenou reklamu v pohřebnictví

c) Popsat, co musí vypravitel pohřbu přinést s sebou do provozovny pohřební služby, aby mohl sjednat pohřbení | Ústní ověření

d) Poradit pozůstalým, jak uzavřít nájemní smlouvu k hrobovému místu | Praktické předvedení a ústní ověření

e) Vysvětlit účel parte, za jakých podmínek ho lze zveřejnit a formy kondolence

f) Vyjmenovat zákonné možnosti čerpání pracovního volna s náhradou mzdy nebo platu na pohřební obřad | Ústní ověření

g) Vystavit doklad o účasti na pohřbu | Praktické předvedení

h) Poradit, jak postupovat při úmrtí mimo zdravotnické zařízení | Praktické předvedení a ústní ověření

i) Poradit postup při úmrtí v zahraničí (i mimo členské státy EU) a při úmrtí cizince v ČR | Praktické předvedení a ústní ověření

j) Nabídnout a vysvětlit více forem financování pohřbu | Praktické předvedení a ústní ověření

k) Uvést, kdo odpovídá za přiměřené náklady spojené s pohřbem (i v případě odúmrti) | Ústní ověření

l) Popsat způsoby pohřbů a pohřbívání u lidí z jiných kultur (spjatých s územím ČR) | Ústní ověření

Příjem platby za služby zabezpečované pohřební službou

a) Vysvětlit základní pokladní a účetní operace | Ústní ověření

b) Vyjmenovat údaje a data nutná pro fakturaci pohřebních služeb | Ústní ověření

c) Vysvětlit základní postupy v dodavatelsko-odběratelských vztazích | Ústní ověření

d)Vystavit doklad o platbě za služby pohřební služby podle zadání | Praktické předvedení

Fotogalerie

Zkouška Sjednavatel pohřbení 17.12.2012

Kritéria hodnocení / způsob ověření

Sestavování komplexní objednávky smutečního obřadu

a) Objasnit, kdo zodpovídá za kvalitu poskytované služby a které druhy pohřbívání by mohly vyústit v nelegální činy| Ústní ověření

b) Uvést všechny projevy vůle vypravitele pohřbu vyžádat si služby u provozovatele pohřební služby | Ústní ověření

c) Poučit vypravitele pohřbu o jeho právech, informovat ho o nabídce komplexní služby nebo dílčích úkonů, včetně vhodného souvisejícího zboží, a jejich cenách podle zadání | Praktické předvedení

d) Uvést, z čeho vyplývá právo předání osobních údajů vypravitele pohřbu matričnímu úřadu, právo na převzetí lidských pozůstatků ze zdravotnického zařízení nebo urny z krematoria | Ústní ověření

e) Vytvořit návrh příkazní smlouvy pro zajištění pohřbení k uzavření smluvního vztahu mezi vypravitelem pohřbu (příkazcem) a provozovatelem pohřební služby (příkazníkem) dle zadání | Ústní ověření

f) Charakterizovat používání zboží (svíce, věnce, rakve, katafalk, patre, rubáš, atd.)určeného k smutečním obřadům a k pohřbení | Praktické předvedení

g) Vytvořit interní pravidla provozovatele pohřební služby pro shromažďování a zpracování osobních údajů v souladu se zákonem o pohřebnictví a GDPR | Ústní ověření

h) Vyjmenovat základní údaje uvedené v listu o prohlídce zemřelého v částech určených pro vypravitele pohřbu a provozovatele pohřební služby a specifikovat, v čem se liší a proč | Praktické předvedení a Ústní ověření

Zajištění služeb vyplývajících z uzavřené příkazní smlouvy v oblasti pohřebnictví

a) Vysvětlit způsoby zajištění služeb vyplývajících z uzavřené příkazní smlouvy u třetích osob | Ústní ověření

b) Sestavit smuteční oznámení podle požadavků vypravitele pohřbu | Praktické předvedení

c) Vytvořit základní pravidla účinné vnitřní kontroly kvality v průběhu poskytování služeb v souladu s § 7 a zákona o pohřebnictví | Praktické předvedení

d) Vyjmenovat doklady nutné k zajištění mezinárodního převozu lidských pozůstatků nebo ostatků | Ústní ověření

e) Popsat postup přípravy a kontroly zajištění sjednaných služeb v místě konání pohřebního obřadu, postup odsouhlasení s vypravitelem pohřbu a při řešení reklamací |Ústní ověření

f) Popsat zajištění smutečního konduktu| Ústní ověření

Aplikování základních principů poradenství pro pozůstalé na truchlící klienty

a) Předložit argumenty podporující důležitost důstojného rozloučení se zemřelým | Ústní ověření

b) Uvést příklady vhodné úpravy zevnějšku sjednavatele pohřbení, rizika výběru některých prostředí a jeho vybavení pro průběh sjednávání | Ústní ověření

c) Předvést fiktivní telefonní hovor s pozůstalým (figurant) a vytvořit návrh odpovědi prostřednictvím elektronické pošty pozůstalému podle zadání| Praktické předvedení

d) Navrhnout, jakými vhodnými způsoby lze u pozůstalých podporovat snahu o důstojné rozloučeníPraktické předvedení a ústní ověření

e) Identifikovat rizika, která mohou představovat některé situace ve smluvním vztahu mezi sjednavatelem pohřbení a vypravitelem pohřbu | Ústní ověření

Aplikování základních zásad pohřbívání v poradenství pro pozůstalé

a) Vysvětlit, v kterých prostorách nelze sjednávat pohřbení a proč

b) Vyjmenovat podmínky pro povolenou reklamu v pohřebnictví

c) Popsat, co musí vypravitel pohřbu přinést s sebou do provozovny pohřební služby, aby mohl sjednat pohřbení | Ústní ověření

d) Poradit pozůstalým, jak uzavřít nájemní smlouvu k hrobovému místu | Praktické předvedení a ústní ověření

e) Vysvětlit účel parte, za jakých podmínek ho lze zveřejnit a formy kondolence

f) Vyjmenovat zákonné možnosti čerpání pracovního volna s náhradou mzdy nebo platu na pohřební obřad | Ústní ověření

g) Vystavit doklad o účasti na pohřbu | Praktické předvedení

h) Poradit, jak postupovat při úmrtí mimo zdravotnické zařízení | Praktické předvedení a ústní ověření

i) Poradit postup při úmrtí v zahraničí (i mimo členské státy EU) a při úmrtí cizince v ČR | Praktické předvedení a ústní ověření

j) Nabídnout a vysvětlit více forem financování pohřbu | Praktické předvedení a ústní ověření

k) Uvést, kdo odpovídá za přiměřené náklady spojené s pohřbem (i v případě odúmrti) | Ústní ověření

l) Popsat způsoby pohřbů a pohřbívání u lidí z jiných kultur (spjatých s územím ČR) | Ústní ověření

Příjem platby za služby zabezpečované pohřební službou

a) Vysvětlit základní pokladní a účetní operace | Ústní ověření

b) Vyjmenovat údaje a data nutná pro fakturaci pohřebních služeb | Ústní ověření

c) Vysvětlit základní postupy v dodavatelsko-odběratelských vztazích | Ústní ověření

d)Vystavit doklad o platbě za služby pohřební služby podle zadání | Praktické předvedení

Seznam školení a zkoušek